Politica de confidențialitate


Suntem foarte încântați de interesul dumneavoastră pentru compania noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea Tierschutzverein Europa. Utilizarea paginilor de internet ale Tierschutzverein Europa este posibilă fără nicio indicație de date personale. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale întreprinderii prin intermediul site-ului nostru, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei juridic pentru o astfel de prelucrare, obținem, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, va fi întotdeauna în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări, aplicabile la Tierschutzverein Europa. Prin intermediul acestei politici de confidențialitate, compania noastră dorește să informeze publicul cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.

În calitate de operator, Tierschutzverein Europa a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe internet pot avea întotdeauna lacune de securitate, astfel încât nu se poate garanta o protecție absolută. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1. definiții

Declarația privind protecția datelor a Tierschutzverein Europa se bazează pe termenii utilizați de Parlamentul European și de Consiliu pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles de către public, precum și de către clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil termenii utilizați.

În această politică de confidențialitate folosim, printre alții, următorii termeni:

(a) date cu caracter personal

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective, culturală sau socială a persoanei fizice respective, poate fi identificată.

(b) persoana în cauză

Persoana vizată înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.

c) Prelucrarea

Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

(d) restricționarea prelucrării

Restrângerea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea lor viitoare.

e) Profilarea

Profilarea este orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației persoanei fizice respective.

f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

(g) operator sau persoană responsabilă cu prelucrarea

Operatorul sau persoana responsabilă de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru.

(h) Procesoare

Prelucrător înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatarul

Destinatarul înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date cu caracter personal în contextul unui mandat de investigație specific în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.

j) terță parte

Terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.

k) Consimțământ

Consimțământul înseamnă orice indicație specifică și informată, dată în mod liber și în cunoștință de cauză, a dorințelor persoanei vizate, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate, prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. numele și adresa operatoruluin

Partea responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții de natură să asigure protecția datelor este:

Tierschutzverein Europa
Meisenstr. 6
71576 Burgstetten
Deutschland
E-Mail: kaiser@tsv-eruopa.de
Website: www.tsv-europa.com

3. cookie-uri.

Site-ul web al Tierschutzverein Europa utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt plasate și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri web și servere utilizează module cookie. Multe module cookie conțin un așa-numit ID de cookie. Un ID de cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei în cauză de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin intermediul ID-ului unic al cookie-ului.

Prin utilizarea modulelor cookie, Tierschutzverein Europa poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea modulelor cookie.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în interesul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. For example, the user of an Internet site that uses cookies does not have to re-enter his or her access data each time he or she visits the site, because this is handled by the Internet site and the cookie stored on the user's computer system. Another example is the cookie of a shopping cart in the online store. Magazinul online reține articolele pe care un client le-a pus în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea modulelor cookie de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, prin urmare, se poate opune permanent setării modulelor cookie. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea modulelor cookie în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru să poată fi utilizate pe deplin.

4. colectarea de date și informații generale

Site-ul web al Tierschutzverein Europa colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când o persoană vizată sau un sistem automatizat apelează la acest site web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate următoarele date: (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare accesează site-ul nostru web (așa-numitul referrer), (4) site-urile secundare care sunt accesate prin intermediul unui sistem de accesare pe site-ul nostru web, (5) data și ora accesării site-ului web, (6) o adresă de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea unui pericol în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Tierschutzverein Europa nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Aceste informații sunt necesare mai degrabă pentru (1) a livra corect conținutul site-ului nostru, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea pentru acesta, (3) a asigura funcționalitatea permanentă a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului nostru, precum și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Tierschutzverein Europa analizează datele și informațiile colectate în mod anonim, pe de o parte, în scopuri statistice și, pe de altă parte, în scopul de a spori protecția și securitatea datelor în cadrul întreprinderii noastre, pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de orice date cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

5. ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului stocării sau în cazul în care acest lucru este prevăzut de Directiva și Regulamentul european sau de alt legiuitor în legile sau regulamentele la care este supus operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau în cazul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de Directiva și Regulamentul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu dispozițiile legale.

6. drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul, conferit de directiva europeană și de regulament, de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de confirmare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

b) Dreptul la informare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva europeană și de Regulament de a obține în orice moment de la operator, în mod gratuit, acces și o copie a datelor cu caracter personal care o privesc și care au fost stocate. În plus, Directiva și Regulamentul european au acordat persoanei vizate accesul la următoarele informații:

  • scopurile prelucrării
  • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau al organizațiilor internaționale
  • dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a acestei durate
  • existența unui drept de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc sau de a obține restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a se opune unei astfel de prelucrări
  • existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Toate informațiile disponibile privind originea datelor
  • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată și la domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

În plus, persoana vizată are dreptul de a fi informată dacă datele cu caracter personal au fost transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.

În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de acces, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

c) Dreptul de rectificare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat prin Directiva și Regulamentul european, de a solicita rectificarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând seama de scopurile prelucrării, de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

  • Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alte scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
  • Persoana vizată își revocă consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). 1 lit. a GDPR sau art. 9 alin. 2(a) din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • Persoana vizată este obligată, în conformitate cu art. 21 alin. 1 GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR. 2 GDPR pentru a vă opune prelucrării.
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
  • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru la care este supus operatorul.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu art. 8 alin. 1 GPDR colectat.

În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Tierschutzverein Europa, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Tierschutzverein Europa sau un alt angajat se va asigura că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către Tierschutzverein Europa, iar compania noastră este partea responsabilă în conformitate cu art. 17 alin. 1 GDPR de a șterge datele cu caracter personal, Tierschutzverein Europa pune în aplicare, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de punere în aplicare, măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate, că persoana vizată a solicitat de la acei alți operatori de date să șteargă toate legăturile către datele cu caracter personal sau copiile sau replicile acestora, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară. Responsabilul cu protecția datelor de la Tierschutzverein Europa sau un alt angajat va aranja luarea măsurilor necesare în cazurile individuale.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

  • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. Art. 21 alin. 1 GDPR și nu s-a stabilit încă dacă este sau nu legitim. ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate. prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de Tierschutzverein Europa, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor de la Tierschutzverein Europa sau un alt angajat va aranja restricționarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva europeană și de regulament, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate de persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul său în conformitate cu articolul 6 alineatul (6). 1 lit. a GDPR sau art. 9 alin. 2 lit. a GDPR sau pe baza unui contract în temeiul art. 6 alin. 1 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung und die Verarbeitung erfolgt mit Hilfe automatisierter Verfahren, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde.

În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în temeiul art. 20 alin. 1 GDPR dreptul de a obține transferul direct de date cu caracter personal de la un operator la un alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor desemnat de Tierschutzverein Europa sau un alt angajat.

g) Dreptul de opoziție

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de autorul regulamentului, de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) din directivă. 1 litera (e) sau (f) din Regulamentul privind protecția datelor. Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții.

Tierschutzverein Europa nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care Tierschutzverein Europa prelucrează date cu caracter personal în scopul marketingului direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate pentru un astfel de marketing. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării, în măsura în care aceasta este legată de o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată se opune Tierschutzverein Europa la prelucrarea în scopuri de marketing direct, Tierschutzverein Europa nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată de Tierschutzverein Europa în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din directivă. 1 GDPR, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor de la Tierschutzverein Europa sau un alt angajat. Persoana vizată are, de asemenea, libertatea de a-și exercita dreptul de opoziție în ceea ce privește utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

h) Decizii automatizate în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar și semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) să fie autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru căruia i se aplică operatorul și ca acest drept să prevadă măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime ale acesteia sau (3) să fie luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) este luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate, Tierschutzverein Europa pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, care includ cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane vizate din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind deciziile automatizate, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

i) Dreptul de a revoca consimțământul în temeiul legislației privind protecția datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul european de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a-și retrage consimțământul, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

7. dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea și aplicarea Facebook

Operatorul a integrat componente ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc de întâlnire socială care funcționează pe internet, o comunitate online care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze unii cu alții în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de companie. Printre altele, Facebook le permite utilizatorilor rețelei de socializare să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să se conecteze prin intermediul cererilor de prietenie.

Societatea de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Operatorul de date cu caracter personal în cazul în care persoana vizată locuiește în afara SUA sau a Canadei este Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Prin fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de către operator și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Facebook respectivă să descarce de pe Facebook o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare. O prezentare completă a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. În cadrul acestei proceduri tehnice, Facebook primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Facebook, Facebook recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată de fiecare dată când persoana vizată accesează site-ul nostru web și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de către componenta Facebook și atribuite de către Facebook la contul de Facebook respectiv al persoanei în cauză. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru, de exemplu butonul "Like", sau dacă persoana vizată face un comentariu, Facebook atribuie aceste informații contului personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal.

Facebook primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Facebook despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată este conectată la Facebook în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Facebook, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea înainte de a accesa site-ul nostru web. prin deconectarea de la contul său de Facebook înainte de a accesa site-ul nostru web. să se deconecteze din contul său de Facebook înainte de a accesa site-ul nostru web.

Politica de date publicată de Facebook, care este disponibilă la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, se explică opțiunile de setare pe care Facebook le oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diverse aplicații care permit suprimarea transmiterii datelor către Facebook. Aceste aplicații pot fi utilizate de persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.

8. dispozițiile privind protecția datelor referitoare la utilizarea și aplicarea funcțiilor programului de afiliere Amazon

În calitate de participant la programul de afiliere Amazon, operatorul a integrat componente Amazon pe acest site web. Componentele Amazon au fost concepute de Amazon cu scopul de a direcționa clienții prin intermediul reclamelor către diverse site-uri web ale grupului Amazon, în special Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it și Amazon.es. BuyVIP.com împotriva plății unui comision. Controlorul poate genera venituri din publicitate prin utilizarea componentelor Amazon.

Societatea de operare a acestor componente Amazon este Amazon EU S.à.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg.

Amazon instalează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Prin fiecare apelare individuală a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de către operator și pe care a fost integrată o componentă Amazon, browserul de internet de pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Amazon respectivă să transmită date către Amazon în scopul publicității online și al decontării comisioanelor. În cadrul acestei proceduri tehnice, Amazon ia cunoștință de datele cu caracter personal pe care le utilizează pentru a urmări originea comenzilor primite de Amazon și, ulterior, pentru a permite decontarea comisioanelor. Printre altele, Amazon poate urmări faptul că persoana vizată a făcut clic pe un link al unui partener de pe site-ul nostru.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea modulelor cookie de către site-ul nostru web, așa cum a fost descris mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, prin urmare, se poate opune permanent setării modulelor cookie. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Amazon să seteze un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja setate de Amazon pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate aplicabilă a Amazon pot fi găsite la https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

9. reglementările privind protecția datelor cu privire la utilizarea și aplicarea Matomo (PIWIK)

Controlorul a integrat componenta Matomo pe acest site web. Matomo este un instrument software open source pentru analiza web. Analiza web constă în colectarea, compararea și evaluarea datelor privind comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un instrument de analiză web colectează, printre altele, date cu privire la site-ul web de pe care o persoană vizată a ajuns pe un site web (așa-numitul referrer), ce subpagini ale site-ului web au fost accesate sau cât de des și pentru cât timp a fost vizualizată o subpagină. O analiză web este utilizată în principal pentru a optimiza un site web și pentru a analiza raportul cost-beneficiu al publicității pe internet.

Software-ul este operat pe serverul operatorului, iar fișierele jurnal, care sunt sensibile din punct de vedere al legii privind protecția datelor, sunt stocate exclusiv pe acest server.

Scopul componentei Matomo este de a analiza fluxul de vizitatori pe site-ul nostru web. Operatorul utilizează datele și informațiile obținute, printre altele, pentru a evalua utilizarea acestui site web în vederea întocmirii de rapoarte online care să prezinte activitățile de pe site-urile noastre web.

Matomo plasează un cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Setarea cookie-ului ne permite să analizăm utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Matomo să transmită date către serverul nostru în scopul analizei online. Ca parte a acestei proceduri tehnice, luăm cunoștință de date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, pe care o folosim, printre altele, pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor.

Prin intermediul cookie-ului sunt stocate informații personale, de exemplu, ora de acces, locul de unde a fost efectuată o accesare și frecvența vizitelor pe site-ul nostru. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet utilizată de persoana în cauză, sunt transmise către serverul nostru. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de către noi. Nu transmitem aceste date cu caracter personal unor terțe părți.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea modulelor cookie de către site-ul nostru web, așa cum a fost descris mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, prin urmare, se poate opune permanent setării modulelor cookie. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Matomo să seteze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Matomo poate fi șters în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune colectării de date generate de Matomo și legate de utilizarea acestui site web și de a împiedica o astfel de colectare. În acest scop, persoana vizată trebuie să seteze un cookie de excludere. În cazul în care sistemul informatic al persoanei vizate este șters, formatat sau reinstalat ulterior, persoana vizată trebuie să seteze din nou un cookie de excludere.

Cu toate acestea, odată cu setarea cookie-ului de dezactivare, există posibilitatea ca paginile de internet ale operatorului să nu mai fie complet utilizabile pentru persoana vizată.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din Matomo pot fi găsite la https://matomo.org/privacy/.

10. dispoziții privind protecția datelor referitoare la utilizarea și aplicarea YouTube

Controlorul a integrat componente YouTube pe acest site web. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor de videoclipuri să posteze gratuit clipuri video, iar altor utilizatori să le vizualizeze, să le evalueze și să le comenteze în mod gratuit. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, motiv pentru care prin intermediul portalului de internet pot fi accesate filme și programe complete de film și televiziune, dar și videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri realizate chiar de utilizatori.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De fiecare dată când o persoană vizată accesează una dintre paginile individuale ale acestui site web operat de către operatorul de date, pe care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este invitat automat de către componenta YouTube respectivă să descarce o reprezentare a componentei YouTube corespunzătoare de pe YouTube. Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA. În cadrul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google primesc informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp la YouTube, YouTube recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată atunci când este accesată o subpagină care conține un videoclip YouTube. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite contului YouTube al persoanei în cauză.

YouTube și Google primesc întotdeauna informații prin intermediul componentei YouTube că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este logată pe YouTube în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe un videoclip YouTube sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către YouTube și Google, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său YouTube înainte de a accesa site-ul nostru web.

Politica de confidențialitate publicată de YouTube, care poate fi accesată la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

11. politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea Google Translate

Dorim, de asemenea, să oferim vizitatorilor site-ului nostru posibilitatea de a utiliza site-ul nostru într-o altă limbă. În acest scop, folosim Google Translate (operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). Din motive de protecție a datelor, funcția de traducere este dezactivată în setările implicite. Funcția de traducere va fi afișată numai atunci când cookie-urile de marketing sunt acceptate. Atunci când este utilizat, pe lângă adresa dumneavoastră IP, este transmis și URL-ul paginii vizitate. Nu avem nicio influență asupra datelor colectate și a operațiunilor de prelucrare a datelor.

De asemenea, nu cunoaștem domeniul de aplicare al colectării datelor, scopurile și perioadele de stocare.

Informații privind scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și al prelucrării acestora de către Google pot fi găsite în următoarea notificare privind protecția datelor: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

11. temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 I lit. a GDPR servește drept temei juridic pentru compania noastră pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, al operațiunilor de prelucrare necesare pentru livrarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe articolul 6 I lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, de exemplu, în cazul solicitărilor de informații despre produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră este supusă unei obligații legale prin care prelucrarea datelor cu caracter personal devine necesară, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în incinta noastră și, ca urmare, numele, vârsta, detaliile asigurării de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6 I lit. d GDPR se bazează pe...
În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe art. 6 I lit. f GDPR. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus se bazează pe acest temei juridic în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al societății noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie anulate. Suntem autorizați să efectuăm astfel de operațiuni de prelucrare, în special pentru că acestea au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. În acest sens, acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, a doua teză din RGPD).

12. interesele legitime de prelucrare urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f GDPR, interesul nostru legitim este desfășurarea activității noastre în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

13. durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea termenului, datele corespunzătoare sunt șterse în mod obișnuit dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

14. cerințele legale sau contractuale de furnizare a datelor cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale nefurnizării datelor cu caracter personal

Dorim să vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din reglementări contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual).
Uneori, pentru a încheia un contract, poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal care trebuie prelucrate ulterior de către noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în cazul în care societatea noastră încheie un contract cu aceasta. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt furnizate, contractul cu persoana vizată nu poate fi încheiat.
Înainte de a furniza date cu caracter personal de către persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor. Responsabilul nostru cu protecția datelor va informa persoana vizată, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau dacă este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și care ar fi consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

15. existența unui proces decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim procesul automat de luare a deciziilor sau de profilare.

Această declarație de confidențialitate a fost creată de către generatorul de declarații de confidențialitate al datenschutz deutschland iîn cooperare cu RC GmbH, care reciclează notebook-uri folosite  și avocații  de partajare de fișiere  ai WBS-LAW.